Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2020.06.03.

BEVEZETÉS

Balogh Adrienn e.v. adatkezelőként tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik egészségügyi szolgáltatás (a továbbiakban: dietetikai tanácsadás) igénybevétele céljából kapcsolatba kerülnek vele.

Balogh Adrienn e.v. adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató) tartalmát. Balogh Adrienn e.v. tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Balogh Adrienn e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan alkalmazott adatvédelmi szabályok folyamatosan elérhetők a következő honlapcímen: https://taplaldjol.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Balogh Adrienn e.v. a jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési elveit, valamint bemutatja azokat a szabályokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Balogh Adrienn e.v. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (a továbbiakban: Eütv.)
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (a továbbiakban: Eüak.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR).

Miről szól ez a Tájékoztató?

Ahhoz, hogy Ön (illetve a kiskorú – 18. életévét be nem töltött személy -, aki(k) fölött Ön szülői felügyeleti jogot gyakorol; a továbbiakban az Ön személyes adatainak kezelése alatt a kiskorú személy(ek) adatkezelését is érteni kell, amennyiben a dietetikai tanácsadást a részére/részükre nyújtom) jelentkezzen dietetikai tanácsadásra vagy csak kapcsolatba lépjen velem, elkerülhetetlen, hogy bizonyos személyes adatait kezeljem.

Nagyon fontosnak tartom, hogy Ön biztonságban tudhassa nálam az adatait, ezért részletesen bemutatom ebben a tájékoztatóban, hogy mely személyes adataihoz hogyan jutok hozzá, azokat milyen jogalap alapján, milyen célból és meddig kezelem, valamint egyes esetekben kiknek és milyen okból továbbítom.

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, írjon nekem az info@taplaldjol.hu címre!
Fontos, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogyan kezelem személyes adatait, ezért kérésére elküldöm Önnek a konkrét adatkezeléssel kapcsolatos információkat.
Felhívom a figyelmét, hogy a személyes adatainak kezelése ellen – amennyiben arra jogos érdek nyomán, vagy reklámozás céljából került sor – Ön bármikor jogosult tiltakozni!

Adatkezelő adatai

Balogh Adrienn egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 19. A. ép. 2 em. 6. ajtó
Nyilvántartási szám: 54475955
Adószám: 55749482-1-42
E-mail: info@taplaldjol.hu
Honlap: https://taplaldjol.hu
Telefon: +36 30 336 8443

Adatfeldolgozó adatai

Adatkezelő a https://taplaldjol.hu honlap üzemeltetésének és karbantartásának támogatásához kapcsolódóan adatfeldolgozóként bevonja az alábbi gazdálkodó szervezetet, amellyel adatfeldolgozási szerződés áll fenn.

Host-Art Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Cégjegyzékszám: 13-09-207451
Adószám: 28756886-2-13
E-mail: support@hosting55.com
Honlap: https://hosting55.hu
Telefon: +36 30 996 1126

Adatkezelési tevékenységem BEMUTATÁSÁHOZ szükséges tudnivalók

 

Az adatkezelés célja: Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelek (ilyen lehet pl. egy Önnel kötött szerződés teljesítése, azaz dieteikai tanácsadás). Ezeket a célokat nem kapcsolom össze egymással (pl. ha a szerződéskötésnél ehhez külön hozzájárult).
Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánom kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogom (szükség esetén kérve az Ön hozzájárulását).
§ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének, így arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés előkészítése és teljesítése, esetleg jogos érdekem érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is.
Az alább megjelölt, jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés az Ön hozzájárulásától (egyetértésétől) független: ebben az esetben kötelezően kezelnem kell a jogszabályban meghatározott személyes adatokat.
Az alább megjelölt, szerződés előkészítésén és teljesítésén alapuló adatkezelés esetében az adott szerződés megkötésének előfeltétele az, hogy Ön megadja részemre a személyes adatait. Ez esetben a személyes adatok megadása nem kötelező ugyan, de annak elmaradása esetén nem jön létre a szerződés, így Ön nem tud dietetikai tanácsadásra jelentkezni, a szolgáltatást igénybe venni.
Az alább megjelölt, jogos érdeken alapuló adatkezelésnél az adatkezelésre az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából kerülhet sor kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az adatkezelésben érintett gyermek. Ezen jogalap szerint történő adatkezelések azonban esetiek.
A kezelt személyes adatok köre: személyes adatnak nevezzük az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Személyes adatnak számítanak pl. a következők is: e-mail cím, felhasználónév, szerződésszám, IP-cím, képmást rögzítő biztonsági kamerafelvétel.
Az adatkezelés időtartama: személyes adatait csak a lehető legszükségesebb ideig tárolom és kezelem (pl. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adott jogszabályban meghatározott idő elteltéig). Ha ez az időtartam eltelt, a személyes adatait véglegesen törlöm, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítem.
Az adatok továbbítása: az Ön egyes személyes adatait bizonyos esetekben úgynevezett adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítom. Erre az adattovábbításra rendszerint az Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy az adatkezelő jogos érdeke miatt kerülhet sor.

Az adatkezelés célja

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • kapcsolatfelvétel során történő adatkezelések (jelentkező adminisztrálása a dietetikai tanácsadásra);
 • előzetes állapotfelmérés meglévő dokumentáció alapján (anamnézis felvétele)
 • személyes vagy online konzultáció;
 • egyéb adatkezelések (pl. Google Analitycs).

AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK

Az alábbiakban az egyes adatkezelési célokat külön-külön részletezem. Természetesen az Ön személyes adatait csak akkor kezelem, ha valamelyik alább felsorolt adatkezelési cél megvalósul és az adatkezelésre megfelelő jogalapom van.

1. A dietetikai tanácsadásra való jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelések

1.1. Honlapon keresztül történő jelentkezés (https://taplaldjol.hu/kapcsolat)


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Vezetéknév, keresztnév Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Telefonszám Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás.
A dietetikai tanácsadásra jelentkező visszahívása (a 15 perces ingyenes tanácsadás keretében).
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
E-mail cím Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás.
Visszaigazoló email küldése a jelentkezés fogadásáról és információk küldése a visszahívás időpontjáról.
A telefonos visszahívást követően a dietetikai dokumentáció és táplálkozási napló megküldése céljából, illetve a lefoglalt időpontról, helyszínről és árról történő visszaigazolás.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Megjegyzés rovat (kitöltése nem kötelező), melynek kitöltése során a jelentkező további személyes adatokat adhat meg (pl. egészségügyi adatok, azaz diagnosztikai vizsgálatok eredményei, mikor történt a vizsgálat, betegségei, illetve azok mikortól állnak fenn). A dietetikai tanácsadásra jelentkező személy saját szavaival fogalmazhatja a kapcsolatfelvétel, megkeresés okát, egészségügyi problémáit. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Amennyiben nem történik szerződéskötés (nem foglal időpontot a jelentkező személyes vagy online konzultációra), úgy a megadott adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli. Az esetben, amennyiben a jelentkező részt vesz a dietetikai tanácsadáson, úgy az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.
Adattovábbítás nem történik.

1.2. E-mailen keresztül történő jelentkezés, kapcsolatfelvétel (info@taplaldjol.hu)


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
A jelentkező saját szavaival fogalmazhatja a kapcsolatfelvétel, megkeresés okát, mely tartalmazhat személyes adatokat (pl. név, telefonszám, egészségügyi adatok, azaz diagnosztikai vizsgálatok eredményei, mikor történt a vizsgálat, betegségei, illetve azok mikortól állnak fenn). Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
E-mail cím Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás.
Visszaigazoló email küldése a jelentkezés fogadásáról és információk küldése a visszahívás időpontjáról.
A dietetikai dokumentáció és táplálkozási napló megküldése céljából, illetve a lefoglalt időpontról, helyszínről és árról történő visszaigazolás.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Amennyiben nem történik szerződéskötés (nem foglal időpontot a jelentkező személyes vagy online konzultációra), úgy a megadott adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli. Az esetben, amennyiben a jelentkező részt vesz a dietetikai tanácsadáson, úgy az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.
Nem történik továbbítás.

1.3. A jelentkező visszahívása (a 15 perc ingyenes tanácsadás keretében)


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Testsúly, testmagasság, életkor, egyéb egészségügyi adat (pl. diagnosztikai vizsgálatok eredményei, mikor történt a vizsgálat, betegségei, illetve azok mikortól állnak fenn) Előzetes állapotfelmérés, szükség esetén a személyes vagy online konzultációt megelőző diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére való javaslattétel, a minél személyre szabottabb és hatékonyabb későbbi konzultációk előmozdítása érdekében.
Ezen adatok annak megállapítása céljából kerülnek rögzítésre, hogy a problémák mögött valóban étkezési zavarról van-e szó, vagy egyéb más szaktanácsadás, orvosi kezelés szükséges-e.
A dietetikai tanácsadásra jelentkező személy továbbá saját szavaival fogalmazhatja meg a kapcsolatfelvétel, megkeresés okát, egészségügyi problémáit.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Lakcím Igény szerinti otthoni tanácsadás céljából. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Amennyiben nem történik szerződéskötés (nem foglal időpontot a jelentkező személyes vagy online konzultációra), úgy a megadott adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli. Az esetben, amennyiben a jelentkező részt vesz a dietetikai tanácsadáson, úgy az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.
Nem történik továbbítás.

1.4. Telefonon keresztül történő jelentkezés


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Vezetéknév, keresztnév Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Telefonszám Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
E-mail cím Jelentkező adminisztrálása dietetikai tanácsadásra (személyes vagy online konzultáció), kapcsolattartás.
Visszaigazoló email küldése a jelentkezés fogadásáról és információk küldése.
A dietetikai dokumentáció és táplálkozási napló megküldése céljából, illetve a lefoglalt időpontról, helyszínről és árról történő visszaigazolás.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Testsúly, testmagasság, életkor, egyéb egészségügyi adat (pl. diagnosztikai vizsgálatok eredményei, mikor történt a vizsgálat, betegségei, illetve azok mikortól állnak fenn) Előzetes állapotfelmérés, szükség esetén a személyes vagy online konzultációt megelőző diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére való javaslattétel, a minél személyre szabottabb és hatékonyabb későbbi konzultációk előmozdítása érdekében.
Ezen adatok annak megállapítása céljából kerülnek rögzítésre, hogy a problémák mögött valóban étkezési zavarról van-e szó, vagy egyéb más szaktanácsadás, orvosi kezelés szükséges-e.
A dietetikai tanácsadásra jelentkező személy továbbá saját szavaival fogalmazhatja meg a kapcsolatfelvétel, megkeresés okát, egészségügyi problémáit.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Lakcím Igény szerinti otthoni tanácsadás céljából. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Amennyiben nem történik szerződéskötés (nem foglal időpontot a jelentkező személyes vagy online konzultációra), úgy a megadott adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli. Az esetben, amennyiben a jelentkező részt vesz a dietetikai tanácsadáson, úgy az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.
Nem történik továbbítás.

1.5. A kiküldött dietetikai dokumentáció és táplálkozási napló, valamint egyéb egészségügyi dokumentáció megküldése elektronikusan (a balogh.adrienn@taplaldjol.hu e-mail címre)


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Dietetikai dokumentáció adatai: vezetéknév, keresztnév, születési idő, TAJ-szám*, telefonszám, e-mail cím, táplálkozási szokásokra, élvezeti szerek fogyasztására, anyagcsere folyamatokra, gyógyszerszedésre vonatkozó információk, valamint szomatometriai adatok Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Étkezési napló adatai: vezetéknév, keresztnév, életkor, nem, testsúly, testmagasság, részletes étkezési szokások Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Laborvizsgálat adatai, kórházi zárójelentés, minden egyéb az érintett által az anamnézis felvételéhez/diagnózis felállításához rendelkezésre bocsátott kórtörténeti adat Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Antropometriai adatok: testtömeg, testmagasság, csípő-, derékkörfogat Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Testösszetétel-mérés szolgáltatás választása esetén továbbá:
zsír-izomtömeg, vízháztartás, alapanyagcsere, csont ásványi anyag tartalom
Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
*TAJ-szám (amennyiben a jelentkező TAJ számhoz kötötten megnyitható laborvizsgálati dokumentációt küld Adatkezelő részére) Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Azesetben, amennyiben a jelentkező részt vesz a dietetikai tanácsadáson, úgy az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.
Nem történik továbbítás.

2. SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ (RENDELŐBEN VAGY A PÁCIENS OTTHONÁBAN)


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Antropometriai adatok: testtömeg, testmagasság, csípő-, derék körfogat Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Laborvizsgálat adatai, kórházi zárójelentés, minden egyéb az érintett által az anamnézis felvétléhez rendelkezésre bocsátott kórtörténeti adat – amennyiben a folyamat korábbi részében a páciens még nem bocsátotta rendelkezésre Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Testösszetétel-mérés szolgáltatás választása esetén továbbá: zsír-, izomtömeg, vízháztartás, alapanyagcsere, csont ásványi anyag tartalom – amennyiben a folyamat korábbi részében a páciens még nem bocsátotta rendelkezésre Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Lakcím Igény szerinti otthoni tanácsadás céljából. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint
Az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.
Nem történik továbbítás.

3. ONLINE KONZULTÁCIÓ (SKYPE, FACEBOOK MESSENGER, GOOGLE MEET, ZOOM)


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Antropometriai adatok: testtömeg, testmagasság, csípő-, derék körfogat Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (jelentkező) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (jelentkező) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Laborvizsgálat adatai, kórházi zárójelentés, minden egyéb az érintett által az anamnézis felvétléhez rendelkezésre bocsátott kórtörténeti adat – amennyiben a folyamat korábbi részében a páciens még nem bocsátotta rendelkezésre Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Testösszetétel-mérés szolgáltatás választása esetén továbbá: zsír-, izomtömeg, vízháztartás, alapanyagcsere, csont ásványi anyag tartalom – amennyiben a folyamat korábbi részében a páciens még nem bocsátotta rendelkezésre Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/kezelési javallat kidolgozása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés.
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint.
Lakcím Igény szerinti otthoni tanácsadás céljából. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (a dietetikai tanácsadáson részt vevő páciens) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – Eüak. 12. § (2) bekezdés
A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint
Az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.
Nem történik továbbítás.

4. SMARTFOOD SMARTLIFE KFT. (2040 BUDAÖRS, VASVÁRI PÁL UTCA 25.) ÜGYFELEI RÉSZÉRE SZEMÉLYRE SZABOTT ÉTRENDJAVASLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA VÁRANDÓSOKNAK – E-MAIL, TELEFON ÉS ONLINE KONZULTÁCIÓ (SKYPE, FACEBOOK MESSENGER, GOOGLE MEET, ZOOM) ÚTJÁN

Adatkezelő a Smartfood Smartlife Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Smartfood) együttműködésben készít személyre szabott étrend javaslatot.


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Vezetéknév, keresztnév Smartfood ügyfelek adminisztrálása személyre szabott étrend elkészítéséhez, illetve az elkészült étrend megküldéséhez, kapcsolattartás. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Smartfood ügyfél) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint

Antropometriai adatok: testtömeg, testmagasság, csípő-, derék körfogat Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/személyre szabott étrend összeállítása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Smartfood ügyfél) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint

Laborvizsgálat adatai, kórházi zárójelentés, minden egyéb az érintett által az anamnézis felvételéhez rendelkezésre bocsátott kórtörténeti adat Anamnézis felvétele/diagnózis felállítása/személyre szabott étrend összeállítása Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Smartfood ügyfél) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont szerint

Nem történik továbbítás.
Az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentáció és a benne található személyes adatok megőrzési ideje 30 év. A megőrzési idő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek.

5. Számlázás


Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja
§
Adatkezelés jogalapja
Számlakiállítási név, számlakiállítási cím Számlakiállítás Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – a Számv. tv. alapján.
A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
Az esetleges hatósági ellenőrzések esetén országon belüli adattovábbítás történik (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

6. Honlap adatkezelések

6.1 A https://taplaldjol.hu SZERVER NAPLÓZÁSA

A https://taplaldjol.hu/ honlap meglátogatásakor a szerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása. Elektronikus szolgáltatás nyújtása, távollévők között létrejött szerződés teljesítése.

§ Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a honlap felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.
Honlap látogató esetében egy hónap.
Tárhelyszolgáltató: Paszinger Zoltán László egyéni vállalkozó (székhely: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.
nyilvántartási szám: 11867373; adószám: 64818324-2-33) adatfeldolgozó.

 

6.2 A https://taplaldjol.hu cookie kezelése

7. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.  Tájékoztatom, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek engem, mint adatkezelőt. A hivatalos szervek részére – amennyiben a bíróság, hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbiakban bemutatom, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

a) Hozzájárulás visszavonása

Ha a konkrét adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik (lásd a fenti táblázatokat), akkor Önnek bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni. Ez esetben törölni fogom minden olyan személyes adatát, amelyet az adott adatkezelési célból kezelem.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésem jogszerűségét!
Továbbá bizonyos esetekben fennállhat olyan körülmény, amely alapján a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen kezelhetem személyes adatait – ilyen esetben erről Önt részletesen tájékoztatni fogom.

b) Hozzáférés a személyes adataihoz

Ön jogosult bármikor tájékoztatást kérni az általam kezelt személyes adatairól. Kérésére elektronikus úton (vagy erre irányuló külön kérés esetén papíralapon) másolatot küldök Önnek az Önt érintő adatkezelési tevékenységemről, továbbá tájékoztatom az ezzel kapcsolatos jogairól is.
A fent említett adatszolgáltatást évente 1 alkalommal ingyenesen biztosítom, ezen felül alkalmanként a felmerülő adminisztratív költségek ellentételezésére 5.000,-Ft összegű díjat számítok fel.

c) Helyesbítés

Ön bármikor jelezheti, ha elírást lát valamely általam kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azok kiegészítését, pontosítását, illetve új adatainak átvezetését nyilvántartásomban (például lakcímváltozás esetén).

d) Törlés

Ön bármikor kérheti, hogy töröljem egyes, vagy akár az összes nálam kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, letelt az adatkezelés időtartama, netán a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban már nincs szükségem az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogom.

e) Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tárolom, azokon semmilyen más műveletet nem végzek.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisomban (ilyenkor az esetet kivizsgálom, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezelem az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljem azokat, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • számomra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljem, mert az Ön későbbi jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgálom és a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosult vagyok feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényem érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogom.

f) Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve.

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltem meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetem a személyes adatait. Ehhez azonban bizonyítanom kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségem van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogom.

g) Adathordozás

Ön arra is jogosult, hogy a nálam kezelt személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen engem, hogy az adatokat én küldjem el Ön helyett.

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljem. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

Felhívom a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudom közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogom.

h) Panaszhoz való jog

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésem során megsértettem a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

i) Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésem során megsértettem az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

Egyéb fontos tudnivalók

a) A kérelmek ügyintézése

Tájékoztatom arról, hogy a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet. A GDPR szabályai értelmében adatvédelmi tisztviselőt nem szükséges alkalmaznom, ezért bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, kérését, illetve panaszát kérem, az info@taplaldjol.hu címre juttassa el hozzám. (Természetesen a h) és az i) pontokban írt eljárásokat közvetlenül a NAIH-nál, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon kezdeményezheti.) Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszem késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívom a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosult vagyok Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzem az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.
Felhívom továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve, ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadom az intézkedést.

b) Adatbiztonság

Az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megteszek. A https://taplaldjol.hu oldal tárhelyszolgáltatója Paszinger Zoltán egyéni vállalkozó.

Székhely: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.
Nyilvántartási szám: 11867373
Adószám: 64818324-2-33
E-mail: support@hosting55.com
Honlap: https://hosting55.hu
Telefon: +36 30 996 1126

A tárhelyszolgáltató az alábbi adatbiztonsági intézkedéseket teszi: az adatok minden éjjel mentésre kerülnek, megelőzve ezzel a szerveren történt hiba vagy véletlen törlés esetén létrejövő adatvesztést. Az adatmentések fizikailag két különböző helyen, a szervertől független külső eszközön, más adatközpontban, 14 különböző szinten kerülnek tárolásra, a honlap eredeti állapota mentésből visszaállítható (kár egyetlen egy file visszaállítása is lehetséges).

A fentiek mellett a dietetikai tanácsadás során felvett személyes adatok tárolása az Adatkezelő jelszóval védett saját informatikai eszközein is történik.

Online konzultáció esetén a kapcsolatfelvételhez különböző online platformokat használok, amelyek felhasználási és adatbiztonsági szabályzatai az alábbi linkeken keresztül érhetők el:

https://www.skype.com/hu/legal/
https://www.messenger.com/privacy
https://support.google.com/meet/answer/9852160?hl=en
https://zoom.us/gdpr

c) Az Ön felelőssége

Az általam Önről kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérem, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisomban:

 • mivel nem áll módomban ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért kérem, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg.
 • a más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalok felelősséget. használjon biztonságos technikai eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (például ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felém).
 • ha bármilyen gyanús körülményt észlel, haladéktalanul jelezze felém.
 • ha változtak a részemre megadott személyes adatai, kérem, hogy ezt lehetőleg 3 napon belül jelezze felém.

Az esetben, amennyiben a dietetikai tanácsadás az Ön szülői felügyeleti joga alatt álló kiskorú(ak) részére szól, úgy a fenti rendelkezésekre az alábbi eltérésekkel, illetve azok mellett a következőkre kell figyelemmel lennie:

 • a kiskorú(ak) adatának kezelése az Ön hozzájárulásán alapul;
 • kérem, hogy a kiskorú adatainak megadása során ügyeljen annak helyességére, illetve, hogy azok napra készen legyenek;
 • kizárólag csak olyan kiskorú(ak) adatát adja meg, aki(k) felett szülői felügyeleti joggal rendelkezik, a jogosultságot nem áll módomban ellenőrizni, azért nem vállalok felelősséget.

d) A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatom. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapomon.

 

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.